Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Školní parlament

Pracuje od školního roku 2006/2007

Zpráva za školní rok 2021/2022

Školní parlament má na naší škole již mnohaletou tradici. Prostřednictvím Školního parlamentu mohou zvolení zástupci tříd tlumočit dotazy, připomínky a návrhy, nespokojenost spolužáků, podílí se zlepšení školního prostředí. Schůzky probíhají jednou za měsíc za přítomnosti koordinátora. Žáci se zdokonalují v komunikaci s dospělými, navzájem si naslouchat, jednat jménem svých spolužáků a v neposlední řadě se učí týmové spolupráci. Zástupci jsou voleni vždy na jeden školní rok od 2. do 9. třídy a obvykle jsou dva. Jedním z úkolů je podílet se v součinnosti s ostatními členy Školního parlamentu na přípravě a organizaci sportovních, kulturních nebo společenských akcích.

Ve školním roce 2021/2022 jsme se v prvním pololetí nemohli scházet, přesto se nám podařilo přes MS Teams domluvit spoustu aktivit, které jsme se snažili v průběhu roku realizovat.

Na prvních on-line schůzkách jsme zvolili předsedu a 2 místopředsedy Školního parlamentu pro školní rok 2021/2022. Předsedkyní byla zvolena Kateřina Jeřábková z 9. B, 1. zástupce Hana  Janečková z 9. B a 2. zástupce Adéla Michálková z 6. A.

Za naši celoroční činnost vypovídá řada uskutečněných akcí, které se setkaly s pozitivními ohlasy.

Jako první z jmenovaných stojí za zmínku Halloweenská  cesta, která se konala v říjnu 2021 v Komenského sadech a byla spojena s lampiónovým průvodem. Přišlo téměř 200 dětí, které plnily úkoly na stanovištích s podzimní tématikou. Na přípravě se podíleli žáci 2. stupně.

V listopadu jsme uspořádali Piškvorkový turnaj. V první fázi turnaje proběhla třídní kola a vítězové se utkali ve finále rozděleni dle věkových kategorií.

Prosinec se nesl v duchu vánočních tradic, kdy 1. stupeň navštívil Mikuláš s čertem a anděly. V připraveném programu žáci zpívali písničky, přednášeli básně, za což je Mikuláš všechny odměnil.

Adventní čas jsme věnovali výzdobě jednotlivých tříd. Na základě hodnocení poroty složené z členů Školního parlamentu, byli vítězové po zásluze odměněni pizzou přímo od pana ředitele.

V lednu jsme vyhlásili výtvarnou soutěž o nejpovedenějšího Sněhuláka Huhuláka. Za využití nejrůznějších materiálů, bylo žáky vyrobeno 20 sněhuláků. Dalších  50 prací tvořily kresby žáků.

Únor patřil lásce, a tak v Den svatého Valentýna psali žáci vzkazy, které házeli do obrovského červeného papírového srdce. Úkolem zástupců Školního parlamentu bylo psaníčka roztřídit a roznést po škole přímo k jejich adresátům.

O Velikonoční jarmark, který byl novinkou v připravovaných akcích, žáci projevili nebývalý zájem. K pohodové atmosféře nadcházejících velikonočních svátků přispěly děti společně s rodiči a prarodiči. Vlastnoruční výrobky a dobroty si návštěvníci jarmarku mohli zakoupit na školních chodbách.   

Následující akce nazvaná „Den bez batohu“ připomněla, že ne všechny děti na světě mají v čem nosit učení. Abychom to odlehčili, přinesli jsme si učení ve všemožných náhradních „taškách“.

V květnu jsme se zaměřili na výběr nejlepších pokrmů v naší školní jídelně. Týden oblíbených jídel  formou hlasování, ze kterého vznikl výběr nejoblíbenějších jídel. Ve výsledku si pak sami žáci vytvořili pod dohledem vedoucí školní jídelny jídelníček, složený z nejoblíbenějších obědů, ovšem za předpokladu splnění potravinového koše

Po celý školní rok 2021/2022 jsme se snažili získat ocenění Světová škola. A podařilo se! Prestižní ocenění si vyzvedli zástupci Školního parlamentu a paní učitelky 15. června 2022 v Praze. Věnovali jsme se jednomu z globálních témat – propojenosti světa a vzájemné závislosti. Cílem bylo finančně podpořit žáky vybrané africké školy, a to na sportovní akci, která se konala 1. 6. 2022 – přesně v den oslav Mezinárodního dne dětí. Pozvali jsme děti z blízkého okolí, aby si svůj svátek užily na 16 stanovištích se zábavnými pohybovými aktivitami. Děti a jejich rodiče si nejen zasportovali, ale také mnozí přispěli dobrovolnou finanční částkou. Na akci pomáhalo cca 30 dobrovolníků, žáci školy, učitelé i pan ředitel. Vybralo se 8 040 Kč a finanční prostředky byly na místě předány koordinátorce Aleně Machálkové, která je dobrovolnicí pracující pro organizaci Bookfeeding Projekt zabývající se výstavbou knihoven na celém světě. Žáci naší partnerské školy v Sierra Leone ve městě Rokupr si zakoupí nové knihy do nové knihovny a učebnice do dalšího školního roku.

Rovněž jsme se zapojili do celoškolního projektu participativního rozpočtování s názvem „Pébéčko“, které je pod záštitou Úřadu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor školství. Podali jsme vlastní návrhy, jak zlepšit prostředí a atmosféru v naší škole. K dispozici byla celková částka na Pébéčko pro Matičáky ve výši 40.000 Kč. Vítězný projekt bude ve škole realizován do konce listopadu 2022. Vyhrálo jiné zvonění než klasické a knihovny do obou našich škol.

Ani poslední dny školního roku 2021/2022 členové školního parlamentu nezaháleli.

V pondělí 20. 6. 2022 přijali pozvání na společnou akci Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která nesla název „BO NÁM TO NENÍ JEDNO, MOAP“. Jednalo se o setkání zástupců žákovských parlamentů tří základních škol zřizovaných městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a jejich koordinátora. Věnovali se především výměně zkušeností mezi školami a činnosti žákovského parlamentu.

V pátek 24. 6. 2022 vyrazili do centra Ostravy. Cíl byl jasný, zahrát si únikovou hru Hackerovo doupě v The Chamber. Parlamenťáci jsou velmi šikovní, hru pokořili a šťastni vyrazili na zmrzlinu, kterou si za celoroční skvělou práci zasloužili.

Na závěr lze konstatovat, že školní parlament se po covidové pauze vrátil v plné síle a všichni se rychle zapojili do práce. Kladně hodnotím, že se žáci mohli vyjádřit k problémům, které je trápily. A že těch témat bylo – namátkou například chování na toaletách, používání mobilních telefonů, kola a koloběžky do školy apod. O problémech ve škole jsem diskutovala přímo s vedením školy a stanovisko vedení školy jsem vždy na schůzce Školního parlamentu přednesla zástupcům tříd.

Školní parlament opět funguje a zástupci tříd plní na jedničku funkci jakýchsi styčných důstojníků mezi třídou a třídní učitelkou nebo koordinátorkou Školního parlamentu na straně jedné a vedením školy na straně druhé. Musím ocenit i kooperaci mezi žáky různých ročníků, ukázalo se, že jde o přípravu na reálný občanský život, který skýtá spousty úkolů
a odpovědnosti, jenž se žáci právě v parlamentu učí přijímat. Cílem Školního parlamentu je měnit věci kolem sebe ve školním prostředí, a to vše přispívá k příznivému klimatu celé školy.

Marcela Macurová
Koordinátor ŠP

STANOVY

 • Členové jsou voleni na počátku školního roku, svou funkci vykonávají v daném školním roce. V případě nutnosti mohou být svými spolužáky většinou hlasů odvoláni a na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.
 • Zvolený člen se povinně účastní jednání ŠP, v případě nutnosti jedná a hlasuje jeho zástupce.
 • Pro hlasování platí: 1 třída = 1 hlas, přítomní dospělí hlasovací právo nemají, rozhoduje prostá většina hlasů.
 • Každý člen má povinnost informovat pravdivě a neprodleně své spolužáky o průběhu jednání.
 • Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky závazná.
 • ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomoci ředitele školy.
 • ŠP zasedá zpravidla jednou za čtrnáct dní.
 • Z každého zasedání je pořízen zápis, který zapisovatel odevzdá do kanceláře školy.
 • V případě, že práce ŠP bude pouze formální, může ředitel školy jeho činnost kdykoliv ukončit.

Školní rok 2022/2023

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 13. 12. 2022

Přítomni: IV. A, VI. A, VII. B, VII. C, VIII. B, IX. A

Nepřítomni:  V. C, VI. B, VI. C, VII. A, VIII. A, VIII. C, IX. C

Omluveni: IX. B

Obsah jednání

 1. Uvítání
 2. Hodnocení uplynulých akcí
 3. Vánoční jarmark
 4. Advent – výzdoba tříd
 5. Diskuze

HODNOCENÍ UPLYNULÝCH AKCÍ

PAPUČOVÝ DEN
V pátek 25. 11. 2022 si žáci v ZŠ Matiční obuli své oblíbené papuče a bylo jim pohodlně po celý den. Zahájili jsme tak další aktivitu Školního parlamentu, kterou bychom příští rok chtěli obohatit povědomí našich žáků o mobilních hospicech a paliativní péči.

MIKULÁŠ
Tak, jak v 6. prosince bývá zvykem, navštívil Mikuláš společně s čerty a anděly naši školu a zavítali za žáky 1. stupně. V některých třídách více chválil Mikuláš, naopak, v jiných měli více práce čerti. Pro potěšení nebeských uší si každá třída připravila písničku nebo básničku. U některých tříd bylo zpívání jedinou podmínkou k vysvobození trochu zlobivých spolužáků z náručí čertů. Malí „hříšníci“ slíbili polepšení, tak nakonec andělé rozdělili obsah svého košíku mezi všechny děti.

Na akci se podíleli zástupci Školního parlamentu z II. stupně a akce se velmi vydařila.

NEJBLIŽŠÍ AKCE

VÁNOČNÍ JARMARK

 • termín 15. 12. 2022
 • sraz pořádajících 13.20, prodávajících od 13.30
 • prostory 30. dubna 20
 • prodej vánočních výrobků
 • stoly na chodbách ve třech patrech, jídelna školy
 • rodiče dostali pozvánku do Bakalářů
 • čas akce 14.30 – 17.00
 • úklid zajišťují žáci 2. stupně
 • tombola – zajišťuje V. Jirman, A. Kaniová
 • pedagogický dohled – Macurová, Wágnerová, Miska, Hozová, Koníčková, Vaškovská, Krupová, Hasalíková, Klečková, Perutková, Fanta, Moravcová

ADVENT

 • 21. 12. 2022 VYHLÁŠENÍ NEJPĚKNĚJI VYZBOBENÉ TŘÍDY NA ADVENT
 • odměnou za nejpěkněji vyzdobenou třídu bude pizza pro I. i II. Stupeň
 • hodnotící komise – p. u. Macurová, K. Sztwiertniová, A. Kaniová, T. Sztwiertnia, V. Večerková
 • 8.00 – 9.45 ZŠ 30. dubna 20
 • 9.00 – 9.30 ZŠ Matiční 5
 • 9.40 vyhlášení a předání cen

Diskuze

 • Pyžamový bál – v jednání – 2. 2. 2023
 • začátek akce v 16.00, ukončení v 18.30, vstup pouze v pyžamu

Termín další schůze: 1. stupeň 17. 1. 2023 v 14.00 v jazykové učebně ZŠ 30. dubna 20, 2. stupeň 17. 1. 2023 v 14.00 v počítačové učebně ZŠ Matiční 5

Předpokládaný konec v 15.00.

Zapsala: Kristýna Sztwiertniová – člen

Pedagogický dohled: Mgr. Marcela Macurová

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 22. 11. 2022

Přítomni: IV. A, VI. A, VI. B, VI. C, VII. B, VII. C, VIII. A, VIII. B, IX. A, IX. B

Nepřítomni:  V. C, VII. A, VIII. C, IX. C

Omluveni: –

Obsah jednání

 1. Uvítání
 2. Hodnocení uplynulých akcí
 3. Papučový den
 4. Mikuláš
 5. Vánoční jarmark
 6. Krabice od bot
 7. Advent – výzdoba tříd
 8. Diskuze

HODNOCENÍ UPLYNULÝCH AKCÍ

HALLOWEEN

V úterý 25. října 2022 proběhla oblíbená podzimní akce s názvem Halloweenská cesta. V 16.30 se na startu v Komenského sadech začaly rozdávat kartičky k plnění úkolů na stanovištích, které připravili žáci 2. stupně a obětaví učitelé. Tentokrát si účastníci za sladkou odměnu mohli splnit 22 stanovišť, a přesto to bylo málo a tvořily se fronty. Příští rok musíme přidat další aktivity. V 18 hodin jsme lampiónovým průvodem zamířili do sklepních prostor ZŠ Matiční 5, kde si ti nejodvážnější prošli strašidelnou stezku odvahy. Jsme rádi, že jste si oblíbili tuto akci a je to až neuvěřitelné, ale letos s námi strávilo příjemné teplé odpoledne a podvečer 286 strašidel za doprovodu rodičů. 

Velké poděkování patří všem 42 žákům a rovněž 12 učitelům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci tradiční Halloweenské cesty. Letos se opravdu povedla.

„BO NÁM TO NENÍ JEDNO“ – projekt Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy

Dvě žákyně z 9. A, a to Adéla Janíčková a Eliška Pytlíková napsaly žádost, ale bohužel se nám nepodařilo peníze na akci získat. Děkujeme oběma žákyním za obětavou práci a jejich volný čas.

PAPUČOVÝ DEN

Zástupci tříd vyzvou žáky, aby se zapojili do aktivity. Letáky byly rozdány.

NEJBLIŽŠÍ AKCE

MIKULÁŠ

 • termín 6. 12. 2022
 • kostým zajištěn – Mikuláš – žák 9. A
 • čerti, andělé – zajistí si kostýmy sami, nalíčí se doma
 • sraz v 7.45 u ZŠ 30. dubna 20, převlékat se budeme v učebně pracovních činností

VÁNOČNÍ JARMARK

 • termín 15. 12. 2022
 • prostory 30. dubna 20
 • prodej vánočních výrobků
 • stoly na chodbách ve třech patrech, jídelna školy
 • rodiče dostali pozvánku do Bakalářů
 • čas akce 14.30 – 17.00
 • úklid zajišťují žáci 2. stupně

KRABICE OD BOT

Zástupcům tříd byla představena aktivita Diakonie Krabice od bot.

Akci „Krabice od bot“ pořádá společnost Diakonie, která je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR a pomáhá nejen dětem, ale také dospělým, seniorům a lidem v různých životních krizích. Tato akce má podtitul „Děti darují dětem“. Protože to je vlastně smysl celé akce – aktivní zapojení Vašich dětí, které mohou pro jiné děti nacházející se v tíživé situaci, připravit dárek pod vánoční stromeček.

Zástupci se rozhodli, že se do akce zapojí jako třídy a po domluvě se spolužáky donesou dárky.

ADVENT

 • žáci si od 1. adventní neděle zdobí svou třídu (27. 11. 2022)
 • odměnou za nejpěkněji vyzdobenou třídu bude pizza pro I. i II. stupeň
 • 21. 12. 2022 VYHLÁŠENÍ NEJPĚKNĚJI VYZBOBENÉ TŘÍDY NA ADVENT
 • vytvoření plakátku – Kristýna Sztwiertniová

Diskuze

 • Den před státním svátkem by chtěli v rozhlase slyšet pana ředitele, který jim objasní, o který svátek se jedná
 • Papučový bál – v jednání – 2. 2. 2023

Termín další schůze: 1. stupeň 17. 1. 2023 v 14.00 v jazykové učebně ZŠ 30. dubna 20, 2. stupeň 13. 12. 2022 v 14.00 v počítačové učebně ZŠ Matiční 5

Předpokládaný konec v 15.00.

Zapsala: Kristýna Sztwiertniová – člen

Pedagogický dohled: Mgr. Marcela Macurová

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 11. 10. 2022

Přítomni: IV. A, V. C, VI. A, VI. C, VII. A, VII. B, VII. C, VIII. A, VIII. B, VIII. C, IX. A, IX. B

Nepřítomni:  VI. B, IX. C

Omluveni: –

Obsah jednání

 1. Uvítání
 2. Halloween
 3. Projekt „Bo nám to není jedno“
 4. Návrh akcí do 31. 12. 2022
 5. Hlasování o logo školy na trika a mikiny
 6. Diskuze

Halloween

Koná se 25. 10. 2022 v 16.30, sraz u sochy Komenského v Komenského sadech.

Účastníci dostanou na začátku podepsanou kartičku a budou plnit úkoly na stanovištích, které budou rozmístěny po parku a označeny fáborky. Na stanovištích budou žáci a učitelé dobrovolníci. Kolem 18 hodin se lampiónovým průvodem dostaneme do ZŠ Matiční, kde bude rozchod, nebo odvážlivci absolvují stezku odvahy. Na stanoviště sbíráme kaštany.

Sraz organizátorů je v úterý 18. 10. 2022 v 14.00 ve třídě č. 26.

„Bo nám to není jedno“ – projekt Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy

 • projekt ve spolupráci s SVČ Korunka
 • výzva Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy – možnost získat 8 000 Kč až 15 000 Kč pro aktivity Školního parlamentu
 • projekt ve spolupráci s SVČ Korunka
 • výběr zástupců Školního parlamentu na sepsání projektu – přihlásily se žákyně z 9. A Adéla Janíčková a Eliška Pytlíková
 • návrhy témat projektu za Školní parlament – Praha – návštěva Poslanecké sněmovny, schůzka se senátorem

Nejbližší akce

25. 11. 2022 PAPUČOVÝ DEN

 •  vyhlášení nejzajímavější, nejmilejší domácí obuvi, malé odměny

6. 12. 2022 MIKULÁŠ

 • zajištění kostýmu
 • zajištění organizátorů, rozdělení

21. 12. 2022 VÁNOČNÍ JARMARK

 •  prostory 30. dubna 20
 •  prodej vánočních výrobků
 •  stoly na chodbách ve třech patrech, jídelna školy
 •  14.00–17.00

ADVENT

 • žáci si od 1. adventní neděle zdobí svou třídu (27. 11. 2022)
 • odměnou za nejvkusněji vyzdobenou třídu bude pizza
 • 22. 12. 2022 VYHLÁŠENÍ NEJPĚKNĚJI VYZBOBENÉ TŘÍDY NA ADVENT

Hlasování o logo školy na trika a mikiny

V týdnu od 17. 10. do 21. 10. 2022 proběhne v hodinách informatiky hlasování o výběru loga na školní trička a mikiny. Učitelé byli informováni o hlasování, odkaz je na www.zs-mat5.cz. Objednání triček a mikin je na dobrovolnosti žáků a rodičů, vše si hradí sami.

Diskuze

 • Návrhy akcí – Barevný týden – květen
 • (každý den bude vyhlášena jiná barva oblečení)
 • Zakoupení vánoční stromku, který budou zdobit žáci
 • Adopce zvířátka v ZOO Ostrava
 • No backpack day – duben
 • Vytvoření skupinového chatu Whatsapp
 • Stížnost – padající košíky pod lavicí – 8. A

Termín další schůze: 1. stupeň 22. 11. 2022 v 14.00 v jazykové učebně ZŠ 30. dubna 20, 2. stupeň 22. 11. 2022 v 14.00 v počítačové učebně ZŠ Matiční 5

Předpokládaný konec v 15:00.

Zapsala: Karolína Stohlová – člen

Pedagogický dohled: Mgr. Marcela Macurová

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 20. 9. 2022

Přítomni: II. A, II. C, III. B, III. C, III. D, IV. A, IV. B, V. A, V. C, VII. B, VII. C, VIII. A, VIII. B, VIII. C, IX. A, IX. B

Nepřítomni:  II. B, II. D, III. A, IV. C, IV. D, V. B, VI. A, VI. B, VI. C, VII. A, IX. C

Omluveni: –

Obsah jednání

 1. Uvítání
 2. Zvolení předsedy a místopředsedy Školního parlamentu
 3. Hodnocení minulého školního roku, akce
 4. Představení práce Školního parlamentu ve školním roce 2022/2023
 5. Diskuze

Zvolení předsedy a místopředsedy Školního parlamentu

Ve školním roce 2022/2023 byli jednohlasně zvoleni:

Předseda Školního parlamentu: Kristýna Ellen Sztwiertniová

Místopředseda Školního parlamentu: Václav Jirman

Zapisovatel: Karolína Stohlová

Koordinátor Školního parlamentu pro 1. stupeň – Mgr. Markéta Havlová

Koordinátor Školního parlamentu pro 2. stupeň – Mgr. Marcela Macurová

Hodnocení minulého školního roku, akce

V loňském školním roce Školní parlament uspořádal 15 aktivit pro žáky 1. i 2. stupně a všechny se setkaly s pozitivními ohlasy. Mnohé z nich se budeme snažit zopakovat.

Představení práce Školního parlamentu ve školním roce 2022/2023

Nejbližší akce – Halloween, v úterý 25. 10. 2022 v 16.30, sraz Komenského sady u sochy. V plánu máme různá stanoviště, lampiónový průvod a stezku odvahy v ZŠ Matiční na závěr.

Přípravu a organizaci stanovišť budou mít na starost žáci ze Školního parlamentu společně s žáky z 2. stupně. V úterý 18. 10. 2022 v 14.00 se sejdou organizátoři v ZŠ Matiční, třída č. 26.

V prosinci máme v plánu vánoční jarmark a za žáky 1. stupně jistě přijde Mikuláš.

Diskuze

 • stížnost na školní zvonění, žáci by chtěli modernější zvonění
 • automaty na peníze v hotovosti – chtěli by oslovit firmu, která by automaty provozovala
 • žáky by zajímalo, zda jde soukromě pronajmout tělocvičnu

Termín další schůze

1. stupeň 11. 10. 2022 v 14.00 v jazykové učebně ZŠ 30. dubna 20

2. stupeň 11. 10. 2022 v 14.00 v počítačové učebně ZŠ Matiční 5

Předpokládaný konec v 15:00.

Zapsala: Karolína Stohlová – člen

Pedagogický dohled: Mgr. Marcela Macurová

 

Školní rok 2021/2022

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 17. 5. 2022

Přítomni: II. A, II. B, III. A, III. B, III. D, IV. A, IV. B, IV. C, V. A, V. B, V. D, VI. A, VI. B, VII. A, VII. B, VII. C, VIII. A, VIII. C, IX. A, IX. B

Nepřítomni:  II. C, III. C, V. C, VI. C, VIII. B, IX. C

Omluveni: V. C

Obsah jednání

 1. No backpack day – hodnocení
 2. Světová škola – místní akce
 3. Pébéčko – participativní projekt
 4. Týden oblíbených jídel
 5. Akce parlamentu – únikovka
 6. Závěreční školní bál pro deváťáky
 7. Gender swap, Barevný den
 8. Diskuze

No backpack day – 29. 4. 2022 − hodnocení

Den bez školního batohu.

Akce se dětem velmi líbila, byly vyhodnoceny ty nejoriginálnější nápady na uschování učebnic, jak na prvním, tak na druhém stupni. V příštím roce akci určitě zařadíme do plánu aktivit školního parlamentu.

Světová škola

Akce pro partnerskou školu „SPORTUJEME PRO AFRIKU“ se uskuteční 1. 6. 2022 od 15 do18 hodin na hřišti Matičního gymnázia. Za nepříznivého počasí se přesuneme do tělocvičny školy a přízemních tříd. Na schůzce parlamentu jsme vymysleli několik disciplín, které nabídneme v rámci programu.

Pébéčko

Zástupci Školního parlamentu navštívili v pátek 6. 5. 2022 žáky 1. stupně a v pondělí 9. 5. 2022 žáky 2. stupně ve vyučovacích hodinách a vysvětlili všem participativní projekt našeho zřizovatele, kdy získáme 40 000 Kč pro školu. Vždy za jednu třídu bude poslán jeden projekt a od 16. 5. 2022 rozhodne vedení školy o postupu do dalšího výběru pro následnou kampaň. Kampaň poběží od pondělí 23. 5. 2022 do pátku 27. 5. 2022.

Týden oblíbených jídel

Zástupci Školního parlamentu představí své třídě tabulku oblíbených jídel rozdělených do 7 sekcí a každý má právo na jeden hlas. Po sečtení hlasů odevzdáme výsledky paní vedoucí jídelny a budeme se těšit na TÝDEN OBLÍBENÝCH JÍDEL.

Akce školního parlamentu

V pátek 10. 6. 2022 plánujeme navštívit únikovou hru v Ostravě.

Závěrečný školní bál deváťáků

Žáci 9. tříd mají zájem o rozloučení formou školního bálu, navrhované datum je 29. 6. 2022. Je třeba se dohodnout s třídními učiteli a své rozhodnutí předat zástupcům parlamentu do 10. 6. 2022. Pokud by došlo k uskutečnění, vedení školy souhlasí s akcí do 20.00 a vše si musí žáci zařídit sami, včetně programu, hudby, občerstvení a podobně.

Gender swap – 2. stupeň

V pátek 24. 6. 2022 proběhne Gender swap – chlapci přicházejí oblečeni jako dívky a naopak. Akce je dobrovolná.

Barevný den – 1. stupeň

V pátek 24. 6. 2022 proběhne Barevný den pro žáky prvního stupně. Barvu dodáme.

2. stupeň učí 1. stupeň

V červnu si připraví vyučovací hodinu žáci 2. stupně pro své kamarády na prvním stupni. Seznam mladých učitelů dodají zástupci tříd paní učitelce Macurové do 27. 5. 2022.

V seznamu bude:

Jméno mladého „učitele“, předmět, který bude vyučovat a třídu, kterou chce vyučovat.

Diskuze

 • Jazyková učebna – chybí roleta, není vidět na tabuli, špatný projektor
 • Žáci by rádi více využívali hřiště Gymnázia
 • Žáci mají zájem o zorganizování turnaje ve fotbalu a vybíjené nebo volejbalu

Termín další schůze: 21. 6. 2022 v 14.10 v jazykové učebně ZŠ 30. dubna 20. Žáky z 1. stupně si p. u. Macurová vyzvedne v družině v 14.05. Předpokládaný konec v 15.00.

Zapsala: Kateřina Jeřábková – člen

Pedagogický dohled: Mgr. Marcela Macurová

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 26. 4. 2022

Přítomni: II. A, II. C, III. A, III. C, IV. A, IV. C, V. A, V. D, VI. A, VI. B, VII. A, VII. B, VII. C, VIII. A, IX. B

Nepřítomni: III. B, IV. B, V. B, V. C, VI. C, VIII. B, VIII. C, IX. A, IX. C

Omluveni: II. B, III. D

Obsah jednání

 1. Velikonoční jarmark – hodnocení

 2. No backpack day – organizace akce

 3. Světová škola – místní akce

 4. Pébéčko – participativní projekt

 5. Týden oblíbených jídel

 6. Diskuze

Velikonoční jarmark 5. 4. 2022

Velikonoční jarmark se podařil, velké díky patří paní učitelkám z 1. stupně, které připravily vše potřebné k jeho uskutečnění. Rozložení lavic na 2 patra a do jídelny bylo dostačující pro prodávající. Žáci prodávali velmi pěkné výrobky a jarmark budeme v podobném duchu opakovat.

No backpack day 29. 4. 2022

Den bez školního batohu.

Každý žák si do školy přinese učení v něčem jiném než je aktovka (např. v kufru, nákupním košíku…). Odměněni budou žáci s nejoriginálnějším nápadem. Vyhodnocení proběhne v pátek 29. 4. 2022 o velké přestávce.

Světová škola

Zástupci školního parlamentu jednoznačně odhlasovali název sportovní akce „SPORTUJEME PRO AFRIKU“, která se uskuteční 1. 6. 2022 od 15 do 18 hodin na hřišti Matičního gymnázia a zahájíme tak přátelství na dálku. Členové organizačního týmu Světové školy: Kristýna Sztwiertniová, Dora Kaletová, Jan Prokop, Oliver Turecký, Nela Guňková, Ema Šilhanová a Václav Jirman.

Pébéčko

Zástupci Školního parlamentu navštíví v pátek 6. 5. 2022 1. a 2. stupeň ve vyučovacích hodinách a objasní participativní projekt našeho zřizovatele, kdy získáme 40 000 Kč pro školu. Vyučující budou seznámeni s metodikou „Pébéčka“ na schůzi pedagogických pracovníků ve čtvrtek 5. 5. 2022.

Týden oblíbených jídel

Zástupce Školního parlamentu Kateřina Jeřábková vyhotoví tabulku do tříd a každý žák dá hlas do příslušných sekcí jídel, které nám poskytla paní vedoucí jídelny.

Diskuze

 • Zástupci mají zájem o výlet školního parlamentu
 • Žáci 9. tříd mají zájem o závěrečný školní bál
 • Návrhy – Gender swap, barevný den
 • Žáci druhého stupně učí žáky 1. stupně – proběhne v červnu

Termín další schůze: 17. 5. 2022 v 14.15 v jazykové učebně ZŠ 30. dubna 20. Žáky z 1. stupně si p. u. Macurová vyzvedne v družině v 14.05.

Zapsala: Karolína Stohlová – člen

Pedagogický dohled: Mgr. Marcela Macurová

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 29. 3. 2022 

Přítomni: II. A, II. B, II. C, III. B, III. C, III. D, IV. B, IV. C, V. A, V. C, V. D, VI. A, VI. B, VII. A, VII. B, VIII. A, IX. A 

Nepřítomni: III. A, IV. A, V. B, VI. C, VII. C, VIII. B, VIII. C, IX. C 

Omluveni: IX. B 

Obsah jednání 

 1. Projektový den - J. A. Komenský - hodnocení 
 2. Velikonoční jarmark – organizace akce 
 3. No backpack day 
 4. Světová škola 
 5.  Diskuze 

Projektový den – J. A. Komenský  
Hodnocení 

Žáci školního parlamentu hodnotili akci jako vydařenou, líbil se jim výběr rozvrhu hodin, zkrácená výuka a zajímavosti, které se dozvěděli v průběhu akce.

Velikonoční jarmark 5. 4. 2022 

Rozhodli jsme se, že velikonoční jarmark proběhne pro první stupeň ve 3 patrech základní školy 30. dubna 20. Pro druhý stupeň bude připravena jídelna školy. 
Příprava akce – Gabriela Pilná, Václav Jirman, Aneta Bedrníčková, Klára Habartová, Eduard Petruňa, Adéla Pauková, Kristýna Sztwiertniová. 

No backpack day – 22. 4. 2022 

Den bez školního batohu. 

Každý žák si do školy přinese učení v něčem jiném než je aktovka (např. v kufru, nákupním vozíku…). Odměněni budou žáci s nejoriginálnějším nápadem. Zástupci školního parlamentu obeznámí spolužáky o akci.

Světová škola 

Zástupci školního parlamentu jednoznačně odhlasovali pomoc africké škole a rádi by navázali přátelství na dálku.  
V červnu proběhne na podporu africké školy sportovní akce za přítomnosti rodičů, žáků a přátel školy. Úkolem zástupců je vymyslet vhodný název sportovní akce, zatím padly tyto návrhy: 

 • Kolečkový maraton 
 • Sportujeme pro Afriku 
 • Sportem pro Afriku 
 • Kolečka pro Afriku 

Členové organizačního týmu Světové školy: Kristýna Sztwiertniová, Dora Kaletová, Jan Prokop, Oliver Turecký, Nela Guňková, Ema Šilhanová a Václav Jirman.

Diskuze 

 • Zástupci mají zájem o výlet školního parlamentu 
 • Obědy dle oblíbenosti – v jednání se školní jídelnou 

Termín další schůze: 26. 4. 2022 v 14.15 v jazykové učebně ZŠ 30. dubna 20. Žáky z 1. stupně si p. u. Macurová vyzvedne v družině v 14.05.

Zapsala: Adéla Pauková – člen 
Pedagogický dohled: Mgr. Marcela Macurová 

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 8. 3. 2022

Přítomni: II. A, II. B, II. C, IV. A, IV. B, IV. C, V. A, V. B, V. C, V. D, VI. A, VI. B, VI. C, VII. A, VII. B, VIII. A, VIII. C, IX. A, IX. B

Nepřítomni: III. A, III. B, III. C, III. D, VII. C, IX. C

Omluveni: VIII. B

OBSAH JEDNÁNÍ

 1. Projektový den – J. A. Komenský 
 2. Projekt Pébéčko 
 3. Velikonoční jarmark 
 4. Andrsenova noc 
 5. No backpack day 
 6. Den naruby 
 7. Diskuze 

Projektový den – J. A. Komenský 28. 3. 2022 
430 let od narození Jana Amose Komenského si připomeneme v pondělí 28. 3. 2022, kdy na škole proběhne Projektový den. Každý žák si vytvoří svůj vlastní rozvrh na 4 hodiny pomocí rezervačního formuláře z celkem 11 předmětů (ČJ, AJ, NJ, RJ, Z, D, PŘ, TV, VV, HV a DaK), který je k dispozici na webových stránkách naší školy. Tématem všech workshopů bude Komenského hlavní metoda ŠKOLA HROU.

Pébéčko 
Žáci Školního parlamentu se seznámili s pravidly Pébéčka, což je projekt, do kterého se v letošním roce
zapojí naše škola. Jedná se o projekt participativního rozpočtování, který poběží za finanční podpory Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit.
Pro žáky to znamená, že mají příležitost podat svůj vlastní návrh, jak zlepšit prostředí a atmosféru v naší škole. K dispozici je celková částka na Pébéčko ve výši 40 000 Kč a musí se podat minimálně 2 projekty. Do projektů budou zapojeni všichni žáci a budou mít možnost rozhodovat o investicích ze školního rozpočtu. Díky Pébéčku mohou žáci přicházet s vlastními nápady a navrhnout, jak zlepšit prostředí ve škole. O podaných návrzích se bude hlasovat a vítězný projekt bude v nejkratší možné době na naší škole realizován. 

Aktivními členy výkonného týmu budou tito zástupci Školního parlamentu: 

 • Kateřina Jeřábková 
 • Hana Janečková 
 • Kristýna Sztwiertniová 
 • Nela Štoudková 

Velikonoční jarmark 5. 4. 2022 
Velikonoční jarmark uskutečníme v úterý 5. 4. 2022 v okolí ZŠ 30. dubna 20. Čas akce je naplánován od 14:30–16:30. 

Paní učitelky, rodiče, žáci budou osloveni s tímto textem: 
Pozvánka na VELIKONOČNÍ JARMARK 
V úterý 5. 4. 2022 se na naší základní škole uskuteční velikonoční jarmark, kde žáci mohou prodávat své vlastnoručně (nebo s pomocí rodiny, paní učitelky) vyrobené produkty. 
Jarmark proběhne ve vestibulu ZŠ 30. dubna 20, začne v 14.30 a skončí v 16.30. V době jarmarku bude budova zpřístupněna veřejnosti. 
Srdečně vás všechny zveme!!! 

Andrsenova noc – 8. 4. 2022  
Žáci budou mít možnost přihlásit se na akci s paní učitelkou Hasalíkovou a Macurovou, plnou čtení, knih, zábavy v pátek 8. 4. 2022 od 16 do 20 hodin. Kapacita je omezena, kdo se dříve přihlásí, má větší šanci prožít zajímavé odpoledne a večer s knihou. Budeme vybírat na občerstvení 50 Kč. 

No backpack day – 29. 4. 2022 
Den bez školního batohu. Každý žák si do školy přinese učení v něčem jiném než je aktovka (např. v kufru, nákupním vozíku…). Odměněni budou žáci s nejoriginálnějším nápadem 

Den naruby 
Žáci druhého stupně budou učit žáky prvního stupně. Plánovaný termín – začátek června 2022. 

Termín další schůze: 29. 3. 2022 v 14.20 v počítačové učebně ZŠ Matiční 5. Žáky z 1. stupně si p. u. Macurová vyzvedne v družině v 14.00. 

Zapsala: Adéla Pauková – člen 
Pedagogický dohled: Mgr. Marcela Macurová 

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 15. 2. 2022

Přítomni: II. A, II. B, II. C, III. C, IV. A, IV. B, V. A, V. B, V. C, V. D, VI. A, VI. C, VII. A, VII. B, VIII. B, IX. A, IX. B

Nepřítomni: III. A, III. B, III. D, VI. B, VII. C, VIII. A, VIII. C, IX. C

Omluveni: IV. C

OBSAH JEDNÁNÍ

 1. Piškvorky
 2. Sněhuláci Huhuláci – soutěž
 3. Projektový den – J. A. Komenský
 4. Světová škola
 5. Pébéčko
 6. Diskuze

Piškvorky

Školní kolo proběhne ve třech kategoriích v úterý 15. 3. 2022 ve 14.00 v místnosti č. 12 budovy Matiční 5, výherci třídních kol se hlásí p. u. Macurové po jarních prázdninách.

Kategorie: 1. stupeň, 6. a 7. třída, 8. a 9. třída

Sněhuláci Huhuláci

22. 2. 2022 je poslední den na odevzdání sněhuláků vyrobených z papíru, dřeva, kartonu nebo jen zaslání fotografií. Výstava proběhne u učebny chemie, její instalace se plánuje po jarních prázdninách.

Vyhodnocení soutěže a předání cen proběhne v týdnu od 7. 3. 2022.

Projektový den – J. A. Komenský

430 let od narození Jana Amose Komenského si připomeneme v pondělí 28. 3. 2022, kdy na škole proběhne projektový den na dané téma. Žáci budou s programem seznámeni.

Světová škola

Plánujeme sportovní akci pro materiální podporu africké školy. Zatím máme za sebou telefonát s paní Alenou, původem Češkou, která má manžela Afričana a dobrovolně několik let v Africe pomáhá v oblasti vzdělávání. S paní Alenou máme domluvenou schůzku ihned, jakmile bude v okolí Ostravy, jelikož je momentálně pracovně v Praze. Navážeme spolupráci s africkou školou a uspořádáme pro ně materiální sbírku pomůcek do školy.

Termín: konec května 2022

Pébéčko

V roce 2022 se naše škola zapojí do projektu participativního rozpočtování s názvem PÉBÉČKO, který poběží za finanční podpory Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit.

Pro žáky to znamená, že mají příležitost podat svůj vlastní návrh, jak zlepšit prostředí a atmosféru v naší škole. K dispozici je celková částka na Pébéčko ve výši 40 000 Kč a musí se podat minimálně 2 projekty. Do projektů budou zapojeni všichni žáci a budou mít možnost rozhodovat o investicích ze školního rozpočtu. Díky Pébéčku mohou žáci přicházet s vlastními nápady a navrhnout, jak zlepšit prostředí ve škole. O podaných návrzích se bude hlasovat a vítězný projekt bude v nejkratší možné době na naší škole realizován.

Zástupci Školního parlamentu se budou postupně seznamovat s pravidly Pébéčka a brzy budete znát harmonogram projektu.

Další akce, které plánujeme:

Andersenova noc – 1. 4. 2022 (náhradní termín 8. 4. 2022)

Velikonoční jarmark – 13. 4. 2022

DISKUZE

 • Žáci mají zájem o školní vybíjenou, fotbal, soutěž s lego nebo jinými stavebnicemi
 • Školní knihovna – slovníky, knihy, děti by si rády vypůjčovaly knihy
 • Chill out relaxační zóna – o přestávce – čtení knih, kreslení, papíry na kreslení a potřeby součástí zóny
 • Žáci si přejí všechny čisté a uzamykatelné toalety hlavně v budově na ulici 30. dubna s možností toaletních papírů v kabince
 • Žáci chtějí chodit na procházky do parku, do ZOO v rámci tělocviku
 • Žákům chybí kakao v jídelně a lepší šťávu by rádi
 • Závěrečná diskotéka v tělocvičně
 • Obědy dle receptů našich rodičů – cca květen

Termín další schůze: 8. 3. 2022 ve 14.20 v počítačové učebně budovy Matiční 5. Žáky z 1. stupně si p. u. Macurová vyzvedne v družině ve 14.00.

Zapsala: Karolína Stohlová – člen, Adéla Pauková – člen, Hana Janečková – člen

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 11. 1. 2022

Přítomni: II. A, II. B, II. C, III. B, IV. C, V. A, V. D, VI. A, VII. C, VIII. B, IX. A

Nepřítomni: III. A, III. C, IV. A, IV. B, IV. D, V. B, V. C, VI. C, VII. A, VII. B, VIII. A, VIII. C, IX. A, IX. C

Omluveni: VI. B, IX. B

OBSAH JEDNÁNÍ

Zástupci školního parlamentu byli seznámeni s postojem pana ředitele k otázkám ze dne 30. 11. 2021.

Jednání s panem ředitelem ohledně žádostí a připomínek:

 • Školní uniformy → NE
 • Den soutěží – Jan Amos Komenský 28. 3. → ANO, bude 28. 3. 2022
 • Velikonoční jarmark → ANO, podle epidemiologické situace
 • Koření na stoly v jídelně → NE, pouze na požádání u paní kuchařky
 • Hlasování jídla – týden oblíbených jídel (pro každou třídu) → ANO
 • Týden světových jídel → Bude to 4× až 5× v měsíci
 • Týden jídel podle žáků (recepty,…) → ANO
 • Chození do skříněk v šatnách nonstop o přestávkách bez zeptání → NE
 • Skříňky ve třídě pro ukládání učebnic, sešitů,… → Učebny a třídy se stále renovují, k odkládání sešitů a učebnic slouží skříňka v šatně
 • Náhrada pro páté ročníky za školu v přírodě → NE, až lyžák v 7. třídě
 • Interaktivní tabule pro všechny třídy –  hlavně učebna číslo 3 → Výhledově, nyní se pořídily 4 interaktivní tabule pro I. stupeň
 • Nošení skateboardů, kolečkových bruslí a koloběžek do školy → NE
 • Toalety první stupeň i druhý – na druhém stupni hygienické potřeby na dámských toaletách → momentálně NE, pan ředitel bude o možnostech konzultovat s paní ekonomkou a BOZ

Možnosti konání akcí v rámci školy – vše se bude odvíjet od epidemiologické situace. Do příští schůze mají zástupci popřemýšlet o možnostech akcí online a připravit si nápady.

Piškvorky

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne pouze školní kolo, které bude vyhlášeno v únoru 2022. Výherci třídního kola spolu budou soutěžit ve třech kategoriích: 1. stupeň, 6. a 7. třída, 8. a 9. třída

Focení sněhuláků

Proběhne aktivita, kdy mají děti posílat sněhuláky vyrobené, nakreslené a bude soutěž o nejlepší výtvor. Pokud bude dostatek výrobků, uděláme výstavku ve vestibule jedné školy.

Plakát – paní učitelka Kalvodová

Práce sbírá – paní učitelka Macurová a paní učitelka Wágnerová

Vyhodnocení – konec února

OBLAST RŮZNÉ

Žádosti a připomínky

 • Rádi bychom zorganizovali turnaj ve vybíjené
 • Dámské WC – nejsou funkční mýdla
 • Chill out relaxační zóna – o přestávce – čtení knih, kreslení, papíry na kreslení a potřeby součástí zóny
 • Knihovna – slovníky, knihy, děti by si rády vypůjčovaly knihy

Termín další schůze: 15. 2. 2022 ve 14.20 v altánku u ZŠ Matiční. Žáky z 1. stupně si p. u. Macurová vyzvedne v družině ve 14.00.

Pokud bude nepříznivá epidemiologická situace, tak v 15.00 on-line. O skutečnosti budete včas informováni formou MS Teams.

Zapsala: Karolína Stohlová – člen

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 30. 11. 2021

Přítomni: III. C, IV. B, IV. C, V. A, V. C, VI. B, VII. C, VIII. B, VIII. C, IX. B

Nepřítomni: II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, IV. A, IV. D, V. B, VI. C, VII. A, VII. B, VIII. A, VIII. B, IX. A, IX. C

OBSAH JEDNÁNÍ

Schůze parlamentu proběhla online z důvodu epidemiologické situace a rovněž zástupci IX. tříd byli na ozdravném pobytu.

Byla zvolená 2. místopředsedkyně Adéla Michálková z VI. A.

Mikuláš pro první stupeň proběhne 6. 12. 2021 od 8.00.

pIšQworky – vzhledem k epidemiologické situaci proběhne pouze školní kolo soutěže v piškvorkách, které bude vyhlášeno v polovině ledna 2022. Výherci třídního kola spolu budou soutěžit ve třech kategoriích: 1. stupeň, 6. a 7. třída, 8. a 9. třída

Světová škola – probíhá focení sněhuláků pro Afriku, sběr fotografií na adrese: marcela.macurova@zs-mat5.cz nebo na flash disku do 10. 1. 2022.

Vyhlašujeme soutěž ve zdobení tříd na advent – hodnocení proběhne v pátek 17. 12. 2021. První i a druhý stupeň bude zvlášť ohodnocen.

OBLAST RŮZNÉ

Žádosti a připomínky

 • Školní uniformy
 • Den soutěží – Jan Amos Komenský 28. 3.
 • Velikonoční jarmark
 • Koření na stoly v jídelně
 • Hlasování jídla – týden oblíbených jídel (pro každou třídu)
 • Týden světových jídel
 • Týden jídel podle žáků (recepty…)
 • Chození do skříněk v šatnách nonstop o přestávkách bez zeptání
 • Skříňky ve třídě pro ukládání učebnic, sešitů… 
 • Náhrada pro páté ročníky za školu v přírodě 
 • Interaktivní tabule pro všechny třídy –  hlavně učebna číslo 3 
 • Nošení skateboardů, kolečkových bruslí a koloběžek do školy 
 • Toalety první stupeň i druhý – na druhém stupni hygienické potřeby na dámských toaletách 

Možnosti konání akcí v rámci školy – vše se bude odvíjet od epidemiologické situace. Do příští schůze mají zástupci popřemýšlet o možnostech akcí online a připravit si nápady.

Termín další schůze: 11. 1. 2022 ve 14.20 v altánku u ZŠ Matiční. Žáky z 1. stupně si p. u. Macurová vyzvedne v družině ve 14.00.

Pokud bude nepříznivá epidemiologická situace, tak v 15.00 on-line. O skutečnosti budete včas informováni formou MS Teams.

Zapsala: Kateřina Jeřábková – předsedkyně

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 9. 11. 2021

Přítomni: II. A, III. C, III. D, IV. B, IV. C, V. A, V. C, V. D, VI. A, VI. B, VII. C, IX. A

Nepřítomni: II. B, II. C, II. D, III. A, III. B, IV. A, V. B, VI. C, VII. A, VII. B. VIII. A, VIII. B, VIII. C, IX. B, IX. C

 • SLEDOVAT TEAMSY
 • Pokud někdo nemá Teamsy → nástěnka parlamentu ve škole
 • DO SKUPINY PŘIDAT: Jakub Lasevič a Jan Zlámal
 • Pokud má někdo nějaké nápady na akce → psát na MS Teams

OBSAH JEDNÁNÍ

Volba předsedy a místopředsedy

 • PŘEDSEDA: Kateřina Jeřábková (IX. B)
 • MÍSTOPŘEDSEDA: Hana Janečková (IX. B)

AKCE MIKULÁŠ

 • 5. nebo 6. prosince
 • Málo zástupců 2. stupně → zeptat se v 8. a 9. třídách

Světová škola (jaro)

 • Aktivity pro podporu sociálně slabších skupin/poznávání kultury cizích zemí

Navrhované aktivity:

 • Běh (rodiče a děti musí jakkoli – koloběžky, brusle, pěšky – zdolat určenou trasu) – startovné se pošle dětem do Afriky (návrh – téma evoluce – pravěk, středověk, doba moderní + ke každému by bylo nějaké jídlo používané v té době)
 • Týden světových jídel

NÁPADY NA DALŠÍ AKCE

 • Vánoční jarmark (možnost venkovní hřiště školy?)
 • Fotbalový turnaj
 • Žolíci
 • Den se psy

Další plánovaná schůzka: 30. 11. 2021 (buď online nebo v altánku ve školní zahradě)

Zapsala: Pauková Adéla

Za školní parlament: Mgr. Marcela Macurová

ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 5. 10. 2021

Přítomni: II. B, IV. A, V. A, V. D, VI. A, VI. C, IX. B

Nepřítomni: II. A, II. C, III. A, III. B, III. C, IV. D, IV. B, IV. C, IV. D, V. B, V. C, VI. B, VII. A, VII. B, VII. C, VIII.A, VIII. B, VIII. C, IX. A, IX. C

Obsah jednání

První schůze parlamentu proběhla online, byla vytvořen nový tým v Teamsech Školní parlament 2021/2022. Do týmu byli přizváni všichni zástupci tříd a jejich pomocníci.

Na první schůzi byly zástupcům sděleny informace ohledně fungování parlamentu v letošním školním roce. Jelikož z důvodu epidemiologické situace není možné organizovat schůze ve škole a vše momentálně probíhá online formou, rozhodli jsme se, že si první akci připravíme venku.

Lampiónový průvod – v úterý 26. 10. 2021 v 17.30 v Komenského sadech. Půjde o akci pro 1. stupeň. Děti půjdou na trasu a cestou budou plnit halloweenské úkoly, které připraví Školní parlament a žáci 2. stupně.

Do konce měsíce října proběhne pro 2. stupeň turnaj v piškvorkách, a to třídní kola, z kterých vzejdou 2 vítězové. Ti se utkají ve šk

Přehled dalších článků | Autor: Základní škola Ostrava, Matiční 5 | Počet přečtení: 3226x


Odkazy

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Další informace