Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Školní poradenské pracoviště

 

K 1. září 2006 bylo na škole zřízeno školní poradenské pracoviště (ŠPP).

Poslání ŠPP

Hlavní náplní ŠPP je pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků školy s ohledem na jejich individuální možnosti, řešit příčiny slabého prospěchu, pomáhat uspokojovat speciální výchovné a vzdělávací potřeby žáků, pomáhat jim řešit jejich osobní a rodinné vztahové problémy. ŠPP se zaměřuje na volbu další vzdělávací cesty žáků, nabízí kariérní poradenství a asistenci při volbě škol. Nedílnou součástí ŠPP jsou i preventivní programy a práce se třídami a skupinami. ŠPP nepracuje pouze se žáky. Své poradenské služby nabízí také rodičům a jiným zákonným zástupcům žáků, stejně jako všem učitelům školy.
Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.
Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem poradenské činnosti jsou důvěrná, ochraňovaná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Poradenské služby poskytované ve škole jsou zajišťovány:

 • školním speciálním pedagogem pro 1. stupeň
 • školním speciálním pedagogem pro 2. stupeň
 • výchovným poradcem pro 1. stupeň
 • výchovným poradcem pro 2. stupeň
 • školním metodikem prevence
 • školním psychologem

 

Činnost pracoviště probíhá v těsné spolupráci s vedením školy, jednotlivými vyučujícími a zákonnými zástupci žáků. Všichni členové týmu úzce spolupracují a jejich činnosti se prolínají.

Školní speciální pedagog – Mgr. Jarmila Richtárová

(pracovna č. 84, budova ZŠ 30. dubna 20)
Hlavní náplň práce:

 • vedení a koordinace činnosti pracovníků ŠPP
 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • skupinová a individuální práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými
 • prevence školní neúspěšnosti
 • spolupráce s výchovným poradcem, třídním učitelem, vedením školy a rodiči na vytváření individuálního vzdělávacího plánu
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti speciálně pedagogické péče

Tel.: 596 127 380; 739 354 263
e-mail: jarmila.richtarova@zs-mat5.cz
Konzultační hodiny: Pondělí 14.00–15.00

 

Školní speciální pedagog – Mgr. Jana Černá

(pracovna ŠPP, budova ZŠ Matiční 5)
Hlavní náplň práce:

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • skupinová a individuální práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými
 • prevence školní neúspěšnosti
 • spolupráce s výchovným poradcem, třídním učitelem, vedením školy a rodiči na vytváření individuálního vzdělávacího plánu

e-mail: jana. cerna@zs-mat5.cz
Konzultační hodiny: 
Čtvrtek 13.00–13.45


Výchovný poradce pro 1. stupeň – Mgr. Renáta Šimšová

(pracovna č. 93, budova ZŠ 30. dubna 20)
Hlavní náplň práce:

 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky a příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními
 • péče o talentované a nadané žáky
 • poskytování metodické pomoci učitelům v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy
 • spolupráce při řešení výchovných a vzdělávacích problémů
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy - řešení výchovných problémů

Tel.: 596 127 380
e-mail: renata.simsova@zs-mat5.cz
Konzultační hodiny: Pondělí 14.00–15.00


Výchovný poradce pro 2. stupeň – Mgr. Markéta Balzarová

(pracovna ŠPP, budova ZŠ Matiční 5)
Hlavní náplň práce:

 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky a příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními
 • poskytování metodické pomoci učitelům v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy
 • spolupráce při kariérním poradenství na škole
 • péče o talentované a nadané žáky
 • spolupráce při řešení výchovných problémů
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti kariérového poradenství, řešení výchovných problémů

Tel.: 739 354 282
e-mail: marketa.balzarova@zs-mat5.cz
Konzultační hodiny: středa 7.00–7.45

 

Školní psycholog – Mgr. Aleš Miska

(pracovna č. 96, 2. patro, budova ZŠ 30. dubna 20)

Není nic, co by se nedalo zvládnout. Říct si, není ostuda, spíše odvaha.

Služba školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou vzdělávací činností školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 75/2005 Sb., v platném znění, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tato služba je bezplatná.
Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů a s nařízením GDPR. Je členem školního poradenského pracoviště spolu s výchovnými poradkyněmi, speciálním pedagogem a metodikem prevence rizikového chování.

Školní psycholog na naší škole poskytuje zejména:

 • individuální psychologické poradenství žákům při řešení výchovných nebo vztahových problémů ve školním prostředí
 • konzultace pro rodiče při výchovných obtížích dětí
 • konzultace pro pedagogy, vychovatele a asistenty pedagoga
 • krizovou intervenci v naléhavých situacích
 • práci s třídními kolektivy zaměřenou na diagnostiku a zlepšování psychosociálního klimatu třídních kolektivů
 • diagnostiku profesní orientace, kariérní poradenství, konzultace pro žáky 8. a 9. tříd a jejich zákonné zástupce

Tel.: 721 744 810
e-mail: psycholog@zs-mat5.cz
Konzultační hodiny pro rodiče:  

Středa   7:00 - 8:00 (bez předchozi domluvy)

Středa   8:00 - 15:30 (po předchozí domluvě)

Čtvrtek  8:00 - 15:30 (po předchozí domluvě) - budova ZŠ Matiční 5, 2. patro)

V jiný den a čas po domluvě.

Žáci a pedagogové mohou školního psychologa kontaktovat kdykoli v době jeho přítomnosti v budovách školy.


Školní metodik prevence – Mgr. Andrea Bilová

(pracovna č. 14, budova ZŠ Matiční 5)

Hlavní náplň práce:

 • vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole
 • prevence rizikového jednání na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování…)
 • mapování situace a sledování rizik a projevů rizikového chování
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti rizikového jednání, řešení vztahových problémů

Tel.: 596 127 378
e-mail: andrea.bilova@zs-mat5.cz
Konzultační hodiny: Čtvrtek 7.00–7.45

Metodik prevence poskytuje metodickou, koordinační, informační a poradenskou činnost. Zpravidla nebývá přímým realizátorem preventivních aktivit v rámci školy, ale funguje jako koordinátor přípravy realizace programu, metodicky vede jednotlivé kroky a odborně na realizaci dohlíží. V případě potřeby dovzdělává učitele a radí jim s jednotlivými kroky jejich preventivní práce. Zajišťuje spolupráci s externími odbornými institucemi, které na realizaci programu participují v dílčích oblastech, dále je v úzkém kontaktu s metodikem prevence PPP a oblastním metodikem, kteří zajišťují hlubší metodickou oporu. Metodik prevence zajišťuje pro žáky a podle potřeby i pro pedagogy a rodiče besedy a přednášky pořádané organizacemi programově se zabývajícími prevencí rizikového chování.
Metodik prevence pomáhá dětem i rodičům řešit problémy související s rizikovým chováním. Žáci mohou kdykoliv požádat o pomoc.
Metodik prevence úzce spolupracuje s výchovnými poradci.

SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI

 • Pedagogicko-psychologická poradna v Ostravě
 • ÚMOb - Odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
 • Policie České republiky
 • Městská policie
 • Střediska výchovné péče, diagnostické ústavy
 • Renarkon o. p. s.
 • Dětští lékaři a psychiatři

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ

 • záškoláctví
 • šikana (www.minimalizacesikany.cz)
 • kyberšikana (www.e-bezpeci.cz)
 • násilí
 • kriminalita, vandalismus
 • extremismus
 • rasismus, xenofobie
 • užívání návykových látek – alkohol, cigarety, psychotropní látky
 • AIDS/HIV, pohlavní nemoci
 • poruchy příjmu potravy (www.anabell.cz)
 • netolismus (závislost na virtuálních drogách – PC hry, internet, televize, video)
 • domácí násilí (www.bkb.cz)
 • týrání a zneužívání dětí
 • ohrožování mravní výchovy

Dokumenty MŠMT pro prevenci rizikového chování

Přehled dalších článků | Autor: Základní škola Ostrava, Matiční 5 | Počet přečtení: 4910x


Odkazy

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Facebook: https://www.facebook.com/ZSMaticni5
Instagram: @ZS_mat5

Další informace