Telefon: +420 596 127 378, e-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz

Školní poradenské pracoviště

 

K 1. září 2006 bylo na škole zřízeno školní poradenské pracoviště (ŠPP).

Poslání ŠPP

Hlavní náplní ŠPP je pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků školy s ohledem na jejich individuální možnosti, řešit příčiny slabého prospěchu, pomáhat uspokojovat speciální výchovné a vzdělávací potřeby žáků, pomáhat jim řešit jejich osobní a rodinné vztahové problémy. ŠPP se zaměřuje na volbu další vzdělávací cesty žáků, nabízí kariérní poradenství a asistenci při volbě škol. Nedílnou součástí ŠPP jsou i preventivní programy a práce se třídami a skupinami. ŠPP nepracuje pouze se žáky. Své poradenské služby nabízí také rodičům a jiným zákonným zástupcům žáků, stejně jako všem učitelům školy.
Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.
Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem poradenské činnosti jsou důvěrná, ochraňovaná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Poradenské služby poskytované ve škole jsou zajišťovány:

 • školním speciálním pedagogem
 • výchovným poradcem pro 1. stupeň
 • výchovným poradcem pro 2. stupeň
 • školním metodikem prevence
 • školním psychologem

Činnost pracoviště probíhá v těsné spolupráci s vedením školy, jednotlivými vyučujícími a zákonnými zástupci žáků. Všichni členové týmu úzce spolupracují a jejich činnosti se prolínají.

Školní speciální pedagog – Mgr. Jarmila Richtárová

(pracovna č. 84, budova ZŠ 30. dubna 20)

Hlavní náplň práce:

 • vedení a koordinace činnosti pracovníků ŠPP
 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • skupinová a individuální práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými
 • prevence školní neúspěšnosti
 • spolupráce s výchovným poradcem, třídním učitelem, vedením školy a rodiči na vytváření individuálního vzdělávacího plánu
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti speciálně pedagogické péče

Tel.: 596 127 380; 739 354 263
e-mail: jarmila.richtarova@zs-mat5.cz
Konzultační hodiny: Pondělí 14.00–15.00

Školní speciální pedagog pro 2. stupeň – Mgr. Jana Černá

(pracovna č. 31, budova ZŠ Matiční 5)

Hlavní náplň práce:

 • skupinová a individuální práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými
 • prevence školní neúspěšnosti
 • spolupráce s výchovným poradcem, třídním učitelem, vedením školy a rodiči na vytváření individuálního vzdělávacího plánu
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče a pedagogy v oblasti speciální pedagogické péče

Tel.: 596 127 378
e-mail: jana.cerna@zs-mat5.cz
Konzultační hodiny: Čtvrtek 13.00–14.00

Výchovný poradce pro 1. stupeň – Mgr. Renáta Šimšová

(pracovna č. 93, budova ZŠ 30. dubna 20)

Hlavní náplň práce:

 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky a příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními
 • péče o talentované a nadané žáky
 • poskytování metodické pomoci učitelům v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy
 • spolupráce při řešení výchovných a vzdělávacích problémů
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy - řešení výchovných problémů

Tel.: 596 127 380
e-mail: renata.simsova@zs-mat5.cz
Konzultační hodiny: Pondělí 14.00–15.00

Výchovný poradce pro 2. stupeň – Mgr. Markéta Balzarová

(pracovna č. 14, budova ZŠ Matiční 5)

Hlavní náplň práce:

 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky a příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními
 • poskytování metodické pomoci učitelům v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy
 • spolupráce při kariérním poradenství na škole
 • péče o talentované a nadané žáky
 • spolupráce při řešení výchovných problémů
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti kariérového poradenství, řešení výchovných problémů

Tel.: 739 354 282
e-mail: marketa.balzarova@zs-mat5.cz
Konzultační hodiny: Úterý 13.50–14.35 (po domluvě)

Školní psycholog – Mgr. Aleš Miska

(pracovna č. 96, 2. patro, budova ZŠ 30. dubna 20)

Služba školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou vzdělávací činností školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 75/2005 Sb., v platném znění, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tato služba je bezplatná.
Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů a s nařízením GDPR. Je členem školního poradenského pracoviště spolu s výchovnými poradkyněmi, speciálním pedagogem a metodikem prevence rizikového chování.

Školní psycholog na naší škole poskytuje zejména:

 • individuální psychologické poradenství žákům při řešení výchovných nebo vztahových problémů ve školním prostředí
 • konzultace pro rodiče při výchovných obtížích dětí
 • konzultace pro pedagogy, vychovatele a asistenty pedagoga
 • krizovou intervenci v naléhavých situacích
 • práci s třídními kolektivy zaměřenou na diagnostiku a zlepšování psychosociálního klimatu třídních kolektivů
 • diagnostiku profesní orientace, kariérní poradenství, konzultace pro žáky 8. a 9. tříd a jejich zákonné zástupce

Tel.: 721 744 810
e-mail: psycholog@zs-mat5.cz nebo ales.miska@zs-mat5.cz
Konzultační hodiny pro rodiče:  (po domluvě)

Žáci a pedagogové mohou školního psychologa kontaktovat kdykoli v době jeho přítomnosti v budovách školy.

Školní metodik prevence – Mgr. Andrea Bilová

(pracovna č. 14, budova ZŠ Matiční 5)

Hlavní náplň práce:

 • vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole
 • prevence rizikového jednání na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování…)
 • mapování situace a sledování rizik a projevů rizikového chování
 • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti rizikového jednání, řešení výchovných problémů

Tel.: 596 127 378
e-mail: andrea.bilova@zs-mat5.cz
Konzultační hodiny: Čtvrtek 14.00–14.45

Metodik prevence poskytuje metodickou, koordinační, informační a poradenskou činnost. Zpravidla nebývá přímým realizátorem preventivních aktivit v rámci školy, ale funguje jako koordinátor přípravy realizace programu, metodicky vede jednotlivé kroky a odborně na realizaci dohlíží. V případě potřeby dovzdělává učitele a radí jim s jednotlivými kroky jejich preventivní práce. Zajišťuje spolupráci s externími odbornými institucemi, které na realizaci programu participují v dílčích oblastech, dále je v úzkém kontaktu s metodikem prevence PPP a oblastním metodikem, kteří zajišťují hlubší metodickou oporu. Metodik prevence zajišťuje pro žáky a podle potřeby i pro pedagogy a rodiče besedy a přednášky pořádané organizacemi programově se zabývajícími prevencí rizikového chování.
Metodik prevence pomáhá dětem i rodičům řešit problémy související s rizikovým chováním. Žáci mohou kdykoliv požádat o pomoc.
Metodik prevence úzce spolupracuje s výchovnými poradci.

SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI

 • Pedagogicko-psychologická poradna v Ostravě
 • ÚMOb - Odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
 • Policie České republiky
 • Městská policie
 • Střediska výchovné péče, diagnostické ústavy
 • Renarkon o. p. s.
 • Dětští lékaři a psychiatři

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ

 • záškoláctví
 • šikana (www.minimalizacesikany.cz)
 • kyberšikana (www.e-bezpeci.cz)
 • násilí
 • kriminalita, vandalismus
 • extremismus
 • rasismus, xenofobie
 • užívání návykových látek – alkohol, cigarety, psychotropní látky
 • AIDS/HIV, pohlavní nemoci
 • poruchy příjmu potravy (www.anabell.cz)
 • netolismus (závislost na virtuálních drogách – PC hry, internet, televize, video)
 • domácí násilí (www.bkb.cz)
 • týrání a zneužívání dětí
 • ohrožování mravní výchovy

Dokumenty MŠMT pro prevenci rizikového chování

Přehled dalších článků | Autor: Základní škola Ostrava, Matiční 5 | Počet přečtení: 747x


Odkazy

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
Matiční 5/1082
728 13 Ostrava

 

IČ:    61989061
DIČ: CZ61989061
č. ú. 1649300379/0800
ID datové schránky: qgamqsb
Tel.:  596 127 378

 

zs.maticni5@zs-mat5.cz
www.zs-mat5.cz

 

Další informace